Zgłoś zapotrzebowanie

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem, prosimy o wypełnienie formularza.

  Opis szkolenia

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów zamówień publicznych, a także inne osoby współpracujące przy przygotowaniu i rozpatrywaniu postępowań przetargowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat nowych regulacji, które budzą wiele wątpliwości wśród praktyków stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych, opierając się na konkretnych przykładach i orzecznictwie, jak również omówienie innych praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

Plan szkolenia

I. Nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli omówienie zmian przyjętych przez Sejm 29 sierpnia 2014 roku.

W tym w szczególności:

 1. postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych
 2. nowe przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania
 3. zmiany w zakresie dotyczącym powoływania się na zasoby podmiotów trzecich
 4. zmiana zasad ustalania rażąco niskiej ceny
 5. wzory umów oraz innych dokumentów przygotowanych przez Urząd Zamówień Publicznych
 6. kryteria oceny ofert w obliczu zmian

II. Zatrzymanie wadium

czyli próba odpowiedzi na pytanie czy po wejściu w życie zmian przyjętych przez Sejm nie będzie różnic interpretacyjnych

III. Tajemnica przedsiębiorstwa

czyli kilka wskazówek jak bronić się w przypadku złożonego odwołania, na nie udostępnienie zastrzeżonych dokumentów

IV. Zmiana umów w trybie art. 144 Pzp

czyli kiedy można wprowadzić zmiany do umowy zawartej z Wykonawcą

 1. zmiany istotne i nieistotne
 2. jak przygotować SIWZ aby móc w przyszłości dokonać zmian w umowie
 3. wskazanie przykładowych zapisów umożliwiających zmianę zawartych umów
 4. zmiana umowy jest korzystana dla Zamawiającego – czy zawsze taka okoliczność umożliwia zmianę zawartej już umowy z Wykonawcą
 5. procedura zmiany umów.

  Prelegenci

Agata Baranowska

Radca prawny
Zgłoś zapotrzebowanie

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem, prosimy o wypełnienie formularza.