Zgłoś zapotrzebowanie

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem, prosimy o wypełnienie formularza.

  Opis szkolenia

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym wystawiają recepty na leki refundowane.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szczegółowej wiedzy o zasadach przeprowadzania kontroli oraz prawach i obowiązkach świadczeniodawcy w toku postępowania. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak się przygotować, a następnie jak zachowywać się w czasie kontroli.

Plan szkolenia

I. Poddanie świadczeniodawcy kontroli

 1. Podstawy prawne kontroli
 2. Zawiadomienie świadczeniodawcy o kontroli
 3. Przedmiot kontroli

II. Podjęcie czynności dowodowych

 1. Dowody w postępowaniu kontrolnym
 2. Inicjatywa dowodowa

III. Wyniki kontroli

 1. Protokół kontroli
 2. Zastrzeżenia do protokołu kontroli
 3. Wystąpienie pokontrolne
 4. Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego

IV. Sankcje i zalecenia pokontrolne

 1. Kary umowne
 2. Obowiązek zwrotu nienależnych środków finansowych
 3. Skutki niewykonania sankcji lub zaleceń pokontrolnych

V. Zażalenie do Prezesa NFZ

VI. Spory sądowe wynikające z postępowań kontrolnych

  Prelegenci

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca prawny | Partner

Marta Bogusiak

Radca Prawny
Zgłoś zapotrzebowanie

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem, prosimy o wypełnienie formularza.